Newsletter
DHL
 Čas
 Sociálne počítadlá
 Nákupný košík
Košík:3 produkty
cena:636.00 €
 Akciový tovar
  • Detská posteľ Stev 160x80
  • Detská posteľ Stev 160x80
  • Ponúkame Vám detskú posteľ Stev 160x80 cm so zásuvkou,roštom,zábranou a matracom v 6 farebných prevedeniach. ...
  • zostava Paradais III
  • zostava Paradais III
  • Skriňa:šírka 120 cm, výška 197 cm, hĺbka: 55 cm Knižnica so stolém: šírka120 cm, výška: 55cm, hĺbka: 190cm R...
 Kontakt
Marcel Ivanisko
  +421940906669
 

Obchodné a reklamačné podmienky

Obchodné podmienky

internetového obchodu (e-shopu): www.lacnozwebu.sk

Článok I

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pre internetový obchod www.kupsito.sk, ktorý prevádzkuje spoločnosť Marcel Ivanisko, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika IČO: 383 998 496, DIČ: 675  171 05 15. email: lacnozwebu@gmail.com v súlade legislatívou Poľskej republiky (zákon z 8. júla 2002 o elektronických službách v znení neskorších predpisov a zákon z 30. mája 2014 o ochrane spotrebiteľa v znení aktuálnych predpisov)

Tieto obchodné podmienky definujú najmä:

druh, rozsah a podmienky poskytovania elektronických služieb, vrátane technických požiadaviek potrebných na spoluprácu so systémom informačných a komunikačných technológií, ktorá sa používa na ukladanie a informácie o zákaze poskytovania užívateľského nelegálneho obsahu.

podmienky pre uzatváranie a ukončovanie zmlúv o poskytovaní týchto služieb.

postup pri reklamácii.

ochranu osobných údajov.

Korešpondenčnou adresou je adresa obchodu: Marcel Ivanisko, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Malopolskie, Poľská republika. Adresou pre vrátenie tovaru je: Marcel Ivanisko, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Poľská republika

S internetovým obchodom je možné skontaktovať sa nasledujúcim spôsobom:

písomne zaslaním listu na korešpondenčnú adresu

vyplnením príslušného kontaktného formulára na internetovej stránke

prostredníctvom elektronickej pošty, zaslaním správy na emailovú adresu: lacnozwebu@gmail.com

telefonický na mob. tel. čísle +421 940 906 669

Článok II

Pravidlá nakupovania

Internetový obchod www.lacnozwebu.sk je určený k nakupovaniu tovarov. Oznamy, reklamy, cenníky a iné informácie nachádzajúce sa na internetovej stránke internetového obchodu predstavujú pozvánku na uzavretie zmluvy podľa znenia občianskeho zákonníka.

Nakupovanie v tomto internetovom obchode môžu vykonať len dospelé osoby, ktoré sú v týchto obchodných podmienkach označované ako „kupujúci“.

Základnou podmienkou pre uskutočnenie nákupov je riadne vyplnený objednávkový formulár na stránke www.lacnozwebu.sk , výber platobného spôsobu, výber spôsobu doručenia a oboznámenie sa s týmto obchodnými podmienkami.

Internetový obchod si vyhradzuje právo odstrániť zo sortimentu najmä tie tovary, ktoré nie sú dostupné u výrobcov, distribútorov alebo dovozcov. V prípade, ak si kupujúci tovar objedná a tento tovar nebude možné dodať, predávajúci bude informovať kupujúceho emailom alebo telefonicky.

V prípade, ak dodanie tovaru nebude možné, predávajúci môže navrhnúť kupujúcemu:

zrušiť celú objednávku

zrušiť objednávku len čiastočne (zrušenie objednávky len tovaru, ktorý je nedostupný alebo ktorý nie je možné dodať v príslušnej lehote)

V prípade, ak nie je možné skontaktovať sa s klientom, alebo ak nereaguje, predávajúci zruší celú objednávku. V prípade, ak bola platba za tovar uhradená vopred, predávajúci mu uhradenú sumu vráti v súlade s právnymi predpismi.

Odoslaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a predovšetkým s možnosťou odstúpenia od zmluvy v súlade so zákonom z 02.03.2000 o ochrane práv spotrebiteľov a zodpovednosti za škodu spôsobenú nebezpečným výrobkom.

Internetový obchod www.lacnozwebu.sk  prijíma objednávky nepretržite, každý deň v roku. Objednávky vykonané v sobotu, nedeľu a počas sviatkov budú spracované v najbližší pracovný deň v poradí, v akom boli zadané.

Ceny uvedené v internetovom obchode sú uvádzané v mene EURO a nezahŕňajú DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Cena je záväzná v okamihu potvrdenia prijatia objednávky zo strany predávajúceho (internetového obchodu). Faktúra za tovar je súčasťou objednaného tovaru.

V prípade nezaplatenia ceny za tovar v lehote 7 dní od zadania objednávky zo strany kupujúceho, predávajúci môže objednávku zrušiť. O zrušení objednávky bude internetový obchod informovať kupujúceho.

Internetový obchod posiela  faktúru v elektronickej forme spolu s tovarom.

Internetový obchod na svojej internetovej stránke zobrazuje fotografie tovarov, ktoré sú len ilustračné. Skutočný vzhľad, farba ako aj vlastnosti materiálu sa môžu od fotografie líšiť.

Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho a kupujúci berie na vedomie že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

Internetový obchod si vyhradzuje právo zmeniť ceny tovarov. Toto oprávnenie nemá vplyv na ceny tovarov objednaných pred dátumom začatia platnosti zmenenej ceny.

   15. Formy platieb za tovar:

 platba prevodom na učet

 dobierka

 Článok III

 Pravidlá dodania tovaru

Internetový obchod štandardne doručuje tovar na územie Slovenskej republiky a Českej republiky. Doručenie tovaru do inej krajiny je potrebné dopredu konzultovať s internetovým obchodom.

Kupujúci si môže zvoliť spôsob doručenia tovaru, priamo v objednávkovom formulári s mnohými spôsobmi doručenia alebo vyzdvihnutia objednaného tovaru.

Internetový obchod vybavuje objednávky v lehote 5 prac. dní, s výnimkou, ak tovar nebude možné odoslať alebo, ak bude nedostupný. V prípade dočasnej nedostupnosti sa lehota vybavenia objednávky môže predĺžiť, v takomto prípade môže kupujúci odstúpiť od zmluvy.

Po doručení tovaru, má kupujúci právo skontrolovať obsah balíka. V prípade, ak balík neobsahuje objednaný tovar, kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy a tovar vrátiť.

Vydanie tovarov inej osobe ako kupujúcemu je možné výlučne na základe písomného, menného splnomocnenia poskytnutého kupujúcim na prevzatie tovaru/tovarov.

Poplatky bánk za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.

Náklady na použitie elektronických prostriedkov komunikácie sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov s tým súvisiacich.

Predávajúci informuje kupujúceho, že nestanovuje minimálnu hodnotu objednávky.

Článok IV

Reklamácie, vady, záruky

Internetový obchod je povinný dodať tovar bez vád. V prípade vád tovaru má kupujúci nárok, najmä právo podať sťažnosť za podmienok stanovených občianskym zákonníkom. Kupujúci môže požiadať o opravu tovaru, výmenu tovaru bez vád, znížiť cenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Internetový obchod na základe čl. 558 §1 poľského Občianskeho zákonníka úplne vylučuje zodpovednosť zákazníkov z titulu fyzických a právnických vad. Internetový obchod nesie zodpovednosť voči kupujúcim na základe čl. 556 poľského Občianskeho zákonníka a ďalších za vady.

Kupujúci môže v prípade vady:

napísať žiadosť na zníženie ceny

napísať prehlásenie o odstúpení od zmluvy, kúpna cena mu bude vrátená v zmysle platnej legislatívy.

Po uplynutí 14 dňovej lehoty má kupujúci právo tovar reklamovať. Internetový obchod je zodpovedný z titulu reklamácie za vadu, ak bola fyzicky zistená pred uplynutím dvoch rokov (24 mesiacov) od doručenia veci (tovaru) kupujúcemu, ak je predmetom predaja použitý tovar, tak buď pred uplynutím 14 dňovej lehoty, alebo ako stanovuje predávajúci od doručenia veci (tovaru) kupujúcemu. Spolu s reklamovaným tovarom musí kupujúci predložiť aj doklad o kúpe tovaru spolu s opisom reklamácie a zaslať ho na adresu: Marcel Ivanisko, Sobieskiego 7, 34-480 Jablonka, Poľská republika.

Reklamácie sú riešené v súlade s ustanoveniami poľského občianskeho zákonníka. Reklamácia by mala obsahovať popis vady tovaru a vznik (dátum) vady tovaru.

Predávajúci informuje kupujúceho o existencii alternatívneho riešenia sporov prostredníctvom platformy: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Platforma Riešenie sporov online (RSO) predstavuje jednotný bod, kde spotrebitelia a obchodníci z EÚ môžu urovnávať spory pri domácich i cezhraničných nákupoch cez internet, a to vďaka tomu, že sú na ňu pripojené vnútroštátne orgány alternatívneho riešenia sporov (ARS), ktoré vymenovali členské štáty na základe kritérií kvality a oznámili ich Komisii. Informácie: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-297_sk.htm

Článok V


Bezpečnostné postupy

Internetový obchod postupuje v súlade s bezpečnostnými postupmi v súlade s platnou legislatívou.

Súčasťou používania internetovej stránky sú tzv. „cookies“, aby Vám mohli byť poskytované služby na najvyššej úrovni.

Súbor cookie je malý textový súbor, ktorý webová lokalita ukladá vo vašom počítači alebo mobilnom zariadení pri jej prehliadaní. Vďaka tomuto súboru si webová lokalita na určitý čas uchováva informácie o vašich krokoch a preferenciách (ako sú prihlasovacie meno, jazyk, veľkosť písma a iné nastavenia zobrazovania), takže ich pri ďalšej návšteve lokality alebo prehliadaní jej jednotlivých stránok nemusíte opätovne uvádzať.

Bližšie informácie, ohľadom „cookies“ sú uvedené na tejto internetovej stránke: https://europa.eu/european-union/abouteuropa/cookies_sk

V prípade záujmu o využívanie služieb internetového obchodu je potrebné mať:

prístup k zariadeniu s pripojením do internetovej siete

zriadenú emailovú adresu / emailové konto

aktívne pripojenie do internetovej siete

nastavenie prehliadača, aby akceptoval „cookies“

nastavenie JavaScript skriptovanie

Článok VI


Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Informácia ohľadom možnosti (práva) odstúpenia od kúpnej zmluvy: Podľa zákona z 30. mája 2014 o právach spotrebiteľov, môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, s výnimkou čl. VI od. 6.2 tejto dohody. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy spotrebiteľ informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy jednoznačným vyhlásením. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený na webovej stránke internetového obchodu. Formulár odstúpenia je potrebné zaslať, spolu s tovarom, na adresu: Marcel Ivanisko, Sobieskiego 7, Jablonka, 34480 Jablonka, Poľská republika.

Spotrebiteľ v súlade s občianskym zákonníkom (spotrebiteľskej zmluvy) nesmie odstúpiť od zmluvy

v ktorej cena alebo kompenzácia záleží od odchýlok na finančnom trhu nezávisle od vôle internetového obchodu u a ktoré sa môžu ukázať pred uplynutím termínu odstúpenia od zmluvy;

v ktorej predmet objednávky v internetovom obchode je vec, špeciálne upravená na prianie kupujúceho alebo na uspokojenie jeho potrieb;

v ktorej predmet objednávky v internetovom obchode je vec dodaná v špeciálnom obale, ktorá sa po otvorení balenia nedá vrátiť vzhľadom na ochranu zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bolo balenie otvorené po dodaní;

v ktorej objednávky v internetovom obchode sú veci, ktoré sa po dodaní, vzhľadom na svoj charakter; neoddeliteľne spoja s inými vecami.

Internetový obchod bezodkladne potvrdí klientovi na e-mailovú adresu (uvedenú pri uzavretí zmluvy a na inú, ak zostala uvedená na príslušnom prehlásení) obdŕžanie odstúpenia od zmluvy.

V prípade odstúpenia od zmluvy je zmluva považovaná za neuzavretú.

Kupujúci má záväzok vrátiť tovar bezodkladne, najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Na zachovanie termínu stačí odoslanie tovaru pred jeho uplynutím. Tovar musí byť vrátený kompletný. Kupujúci má právo tovar odskúšať a zistiť jeho vlastnosti.

Kupujúci odosiela tovar, ktorý bol predmetom zmluvy, od ktorej odstúpil na vlastné náklady a riziko.

Internetový obchod najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa obdržania prehlásenia o odstúpení od zmluvy vráti spotrebiteľovi platbu za zakúpený tovar. 

Internetový obchod vráti platbu rovnakým spôsobom platby, ktorú si zvolil kupujúci. V prípade dohody je možný aj iný spôsob vrátania platby bez účtovania ďalších poplatkov. Zákazník neposiela tovar na dobierku, nebude prevzatý!

Internetový obchod sa môže zdržať s vrátením peňazí obdŕžaných od kupujúceho do chvíle vrátenia tovaru alebo do chvíle obdŕžania potvrdenia dokladu o odoslaní tovaru od kupujúceho, v závislosti od toho, ktorá vec nastane skôr.

Článok VIII


Záverečné ustanovenia

Žiadne vyhlásenie, uvedené v týchto obchodných podmienkach, nemá za cieľ narušenie práv kupujúceho.

Internetový obchod si vyhradzuje právo na:

zmeny v cenách a množstve tovaru v ponuke internetového obchodu kedykoľvek počas dňa, čo neplatí pre objednávky už potvrdené zo strany internetového obchodu,

odobratie jednotlivých produktov ponúkaných v internetovom obchode, s výnimkou už potvrdených objednávok zo strany internetového obchodu,

zavádzanie nových produktov v ponuke internetového obchodu,

Zmluva o predaji tovaru je uzavretá v súlade s poľským právom. V situáciách, na ktoré sa nevzťahujú tieto obchodné podmienky sa používajú platné predpisy občianskeho zákonníka príslušných zákonov Poľskej republiky.

Obchodné podmienky internetového obchodu platia v znení, v akom sú uverejnené na internetovej stránke predávajúceho a boli schválené príslušným orgánom spoločnosti.

Obchodné podmienky sú platné od 01.09.2019